h

“Pagbilang at Pagsubaybay sa Kontribusyon ng mga OFW         English version
(Ang mga Bagong Bayani ng Bayan)”

by Jose Ramon G. Albert, Ph.D 1

“Pagbilang at Pagsubaybay sa Kontribusyon ng mga OFW Ang pagdiriwang natin ngayong Oktubre ng Pambansang Buwan ng Estadistika ay nakatuon sa “Pagsubaybay sa Pagsulong ng Marangal na Hanapbuhay sa Pamamagitan ng Estadistika: Landas Tungo sa Pag-unlad ng Lahat.”  Di natin maipagkakaila na ang disenteng paggawa ay naging mailap para sa ilan nating mga kababayan.  Ang iba nga sa kanila ay naging tila baga mga Hudyong gala (o tinaguriang Wandering Jews), nangibang bayan para lamang maghanap ng mas matiwasay na ikabubuhay.  Sa pagdami ng ating mga kababayang nagtratrabaho sa ibang bansa, naging signipikante din ang kabuuangambag nila sa paglago ng pambansang ekonomiya, na naging dahilan upang bansagan silang mga bagong bayani ng ating bayan.

Binigyang daan ng 1974 Kodigo sa Paggawa ng Pilipinas (sa ilalim ng Presidential Decree 442) ang pormal na pagtatalaga ng mga manggagawang Pilipino sa ibayong dagat. Simula pa man noong 1974, mahalagang bigyang pansin ang mga manggawang Pinoy sa ibayong dagat, isalarawan kung “sino sila at saan sila pumupunta?” para mabigyan sila ng karampatang atensyon at kalinga.

Binansagan ang mga manggagawang Pinoy na nagtratrabaho sa ibayong dagat na “Overseas Filipino Workers (OFWs)” o “Migranteng Manggagawa” ng Migrant Workers and Overseas Filipinos Act of 1995.  “Sila ay ang mga taong lalahok, lumalahok o nakalahok sa isang swelduhang aktibidad sa bansang di sila mamamayan.” Para sa layong bilangin sila, kinilala sila ng National Statistics Office (NSO) sa pamamagitan ng isinasagawa nitong Survey of Overseas Filipinos (SOF) bilang “mga tao, na sa sangguniang panahon ng surbey, ay kasalukuyan at pansamantalang nasa ibayong dagat para isakatuparan ang isang kontrata sa paggawa nang may takdang panahon, o kaya, yaong mga tao, na sa sangguniang panahon ng surbey, ay kasalukuyang nasa kanilang mga tirahan para magbakasyon pero mayroon pa ring kontrata sa paggawa sa ibayong dagat.

Ang Nakamamanghang Pagtaas ng Bilang ng mga OFW

greenMapapansin sa Pigura Bilang 1 na sa loob lamang ng tatlong dekada, ang naitalang bilang ng mga OFW noong 1975 ay tumaas mula 36,035 hangang higit sa isang milyon noong 2006.  Noong 2010, tinatayang umabot na sa 1.47 milyon (mas mataas ng 38.4 porsyento kaysa noong 2006) ang bilang ng mga OFW.  Lalo pang pumailanglang ang bilang ng mga OFW.  Patuloy pa itong tumaas noong 2011 ng madagdagan ito ng 15.4 porsyento kung saan 19.5 porsyento ang itinaas ng mga landbased OFW at 2.5 porsyento naman ang sa mga seabased OFW.  Ang kagilagilalas na pagtaas ng bilang na ito ay nagpapakita lamang ng pagbibigay halaga ng mundo sa mga OFW.

greenBatay sa 2010 rekord ng POEA, ang mga bansang gustong puntahan ng 60.9 porsyento ng kabuuang bilang ng mga OFW ay ang mga bansang nasa Gitnang Silangan samantalang 25.0 porsyento naman ng kabuuang bilang ng OFW ay mas gustong magtrabaho sa iba pang bansa ng Asya.

Description: Description: http://ns_webserver/headlines/StatsSpeak/green.gifDescription: Description: http://ns_webserver/headlines/StatsSpeak/red.gifKung ihahambing sa taong 2000 rekord ng mga nakatalagang OFW, ipinakikita ng Pigura Bilang. 2 na bumaba ang bilang nila na nakadestino sa ibang bansa ng Asya at Europa pero tumaas naman ang bilang nila sa mga bansa ng Amerika at Gitnang Silangan.  Marapat bigyang pansin na noong taong 2000, 44.0 porsyento ng kabuuang bilang ng OFW ang nakatalaga sa Gitnang Silangan na tumaas pa ang bilang at umabot sa 60.9 poryento noong taong 2010.  Kapansin-pansin na ang mga pangunahing bansang pinupuntahan ng mga OFW ay ang Saudi Arabia at United Arab Emirates para sa Gitnang Silangan habang ang Hongkong at Singapore naman para sa ibang bansa ng Asya.    

greenAyon sa Labor Force Survey ng NSO para sa buwan Oktubre 2010, ang tantyang kabuuang bilang na 1,470,806 na OFW noong 2010 ay kumakatawan sa 4.0 porysento ng naiulat na 36,488,781 taong may trabaho sa buong bansa.

 

Tumataas ang Kabayaran sa mga OFW habang Umaangat ang GNI

Sa pagtantya ng Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board, NSCB), ang patuloy na pagtaas ng kabayaran sa mga OFW ay nagreresulta ng mas mataas na kabuuang kitang pambansa (Gross National Income, GNI).  Ang GNI ay kumakatawan sa kabuuang produktong lokal (Gross Domestic Product, GDP) at ng netong pangunahing kita mula sa labas ng bansa (Net Primary Income from Abroad, NPI) na binubuo ng kabayaran sa mga OFW liban pa sa kita ng mga ari-arian (property income) at gastos sa mga ari-arian (property expense) na itinatala bilang bahagi ng kita ng ekonomiya mula sa labas ng bansa (Rest of the World).  Ang perang natatanggap ng mga OFW sa anyo ng sweldo at sahod kasama na ang iba pang kabayarang natatanggap ng OFW (tulad ng bayad sa obertaym, bonus, alawans sa pananamit, atbp) ay tinutuos bilang “kabayaran (compensation)” ng mga OFW.  Para sa taong 2011, ang halaga nito sa kasalukuyang presyo/halaga (nominal value) ay 3.35 bilyong piso o katumbas ng 26.0 porsyento ng GNI.

greenDi mapapasubalian na ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga OFW ay nakakapagpaangat sa pambansang GNI na makikita naman sa papataas na direksyon at nakaambag ng karaniwang bahagi na 22.0 porsyento sa GNI.  Ang mga naiuulat na datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas tungkol sa mga perang pinadadala ng mga OFW ay hayagang nagsasabi na ang mga ito’y nakapagpapataas ng GNI dahil sa ambag nito sa tantya ng mga gastusin ng sambahayan (Household Final Consumption Expenditure, HFCE) at kabuuang gastos sa pagbubuo ng capital (Gross Capital Formation).  Noon lamang 2011, ang perang pinadala ng mga OFW ay umabot sa 20.11 bilyong dolyar (o 871.25 bilyong piso) na halos katumbas ng 6.8 porsyento ng ating GNI.

greenBagama’t lumalaki ang populasyon ng ating bansa, lumalago rin naman ang ating ekonomiya. Sa populasyong 94.2 milyon noong 2011, ang ekonomiya ng Pilipinas ay nagkaroon ng taunang paglago ng 4.7 porsyento mula 2000 hanggang 2011.

greenAng NPI ay nakapagtala ng 17.2 porsyentong bahagi noong 2000, na tumaas ng 32.6 porsyento noong 2010 at 31.7 porsyento naman noong 2011.

 

greenNoong 2000 hanggang 2011, ang GNI ay lumago ng humigit kumulang sa 5.8 porysento (tingnan ang Pigura Bilang. 3). Tulad ng paglago ng GNI, ang NPI ay lumago rin ng taunang 10.7 porysento sa nabanggit na mga taon.

Mas Mataas na Antas ng Pamumuhay para sa mga Pamilya ng OFW?

Habang ipinakikita ng estadistika na ang kontribusyon ng OFW (sa pamamagitan ng kabayarang natatanggap nila at mga ipinadadala nilang pera) ay nakakapagpalago sa ekonomiya ng bansa, mahalaga ring suriin kung ang mga ito’y nagdudulot ng mas matiwasay na kabuhayan ng pamilya ng mga OFW.

greenIpinakikita sa pananaliksik na ginawa ni Aubrey D. Tabuga, isang Research Associate ng Surian sa mga Pag-aaral Pangkaunlaran ng Pilipinas (Philippine Institute for Development Studies, PIDS) na pinamagatang “How do Filipino Families use the OFW Remittances,” na ang perang pinadadala ng OFW sa kanilang pamilya ay nagagastos sa matinong paggamit tulad ng gastos sa edukasyon, pangangailangang medikal at pangangailangan sa bahay liban pa sa ibang mga batayang gastusin.  Ang resulta ng pananaliksik na ito ay tulad din sa resulta ng iba pang pananaliksik tungkol sa OFW.  Di maitatatwa na nakinabang nang husto si Ginoong Henry Sy at ang iba pang negosyanteng tsinoy sa pagtaas ng HFCE.

Description: Description: http://ns_webserver/headlines/StatsSpeak/green.gifDescription: Description: http://ns_webserver/headlines/StatsSpeak/red.gifHanggang sa kasalukuyan, di pa rin masagot kung ang benepisyong pang-ekonomiya ng ating bansa at ang pinansyal/materyal na pakinabang ng mga pamilya ng OFW ay higit pa sa benepisyo o katumbas sa pagkawalay sa pamilya, laluna sa mga anak, ng OFW.  Sa panahon ng kaguluhan, mga kalamidad at iba pang sakuna sa mga bansang kanilang pinagtratrabahuhan, ilan sa ating mga OFW ay napipiltang umuwi nang wala sa panahon.  Bagama’t sa ilang pagkakataon, nakakapagbigay ng panandaliang tulong ang pamahalaan, maraming Pinoy ang napipilitang maging OFW muli dahil wala silang makitang disenteng trabaho dito sa Pilipinas na makatutugon sa pang ekonomiyang pangangailangan ng kanilang mga pamilya.  Noong ako’y nadestino sa Qatar ng ilang buwan (bilang isang OFW), marami akong narinig na masasaklap na kwento ng mga OFW tulad ng di pagtanggap ng sweldo sa takdang panahon, mga pangakong mas mataas na sweldo na di naman natutupad, pisikal at berbal na pang aabuso ng mga amo, atbp.  Matapos kong marinig ang mga ganitong kuwento, tiyempo naman na nakausap ko ang aking dating iskulmeyt sa La Salle Green Hills at pangulo ng Oganisasyon ng Pilipinong Mang-aawit (OPM) na si Ogie Alcasid.  Hinikayat ko siyang magsulat ng isang awitin tungkol sa buhay at kalagayan ng mga OFW.  Natutuwa ako’t di lamang isang awitin ang kanyang nilikha kundi nag-organisa pa siya, kasama ng ilan pang mga miyembro ng OPM, ng isang konsyerto, ang Balik ka Bayani, para sa mga OFW noong 2011

Sa huli, tulad ng bawat desisyon sa buhay, merong bentahe at merong sakripisyo.  Para sa mga OFW, hinangad nila ang pang-ekonomiyang kaginhawahan kahimat ang kapalit nito ay ang pag-iwan nila sa kanilang mga mahal sa buhay, na magdudulot ng unti-unting pagkawala sa higpit ng pagkakabigkis ng pamilya na sa kaluuna’y pagkawasak ng tinaguriang Pamilyang Pilipino…… gaano ba karami ang ating ginagawa, laluna ng mga taipan na tulad ni Henry Sy (na nakikinabang sa paghihirap ng mga OFW) para matulungan ang ating mga bagong Bayani?

 

________________________________

* "Ang Pag-unawa ng Estadistika nang Walang Takot o Luha” ay ang pinakabagong karagdagan sa mga artikulong estadistikal na nilalathala ng NSCB teknikal staff bilang paraan namin sa pagpupunyaging maipaunawa ang estadistika. Tinatalakay nito ang mga makabuluhang isyung pang ekonomiya, panlipunan at pang-kalikasan na may kaugnayan sa buhay at kapakanan ng bayan, sa pamamagitan ng malaliman ngunit mauunawaang pagsusuring estadistikal. "Ang Pag-unawa ng Estadistika nang Walang Takot o Luha” ay naglalayong isalin ang mga numero tungo sa wasto, napapanahon at makabuluhang kaalaman para maunawaan ng mga gumagamit nito ang kabuluhan sa kanilang pang araw-araw na buhay.

Pinalalawak ng "Ang Pag-unawa ng Estadistika nang Walang Takot o Luha” ang mga kasalukuyang isyu sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga makabuluhang estadistika at pagpapaliwanag ng mga nasa likod ng numero.

1 Secretary General ng Pambansang Lupon sa Ugnayang Pang-Estadistika (National Statistical Coordination Board, NSCB). Ang NSCB ay ang pinakamataas na pampatakaran at pang-koordinasyong ahensiya sa larangan ng estadistika sa Pilipinas na may tungkulin naka-ugnay sa National Economic Development Authority (NEDA). Bago siya naitalaga bilang Secretary General ng NSCB, si Dr. Albert ay isang Senior Research Fellow ng Surian sa mga Pag-aaral Pangkaunlaran ng Pilipinas (Philippine Institute of Development Studies, PIDS), isang pampatakarang “think tank” na naka-ugnay sa NEDA. Nagtapos bilang summa cum laude sa kursong Bachelor of Science sa Applied Mathematics sa Unibersidad ng De La Salle si Dr. Albert noong 1988. Natapos niya ang kanyang Master of Science sa Estadistika noong 1989 at Ph.D noong 1993 sa State University ng New York sa Stony Brook. Sa kasalukuyan, siya ay isang adjunct faculty ng Asian Institute of Management. Siya rin ay naging pangulo ng Philippine Statistical Association, fellow ng Social Weather Stations at halal na regular na kasapi ng National Research Council of the Philippines.

Ang iba pang nag-ambag sa pagbuo ng artikulong ito ay sina Raymundo J. Talento, Vivian R. Ilarina, Luzviminda S. Mitra, at Irene T. Talam, Direktor, Statistical Coordination Officer (SCO) VI, SCO V at SCO III, ayon sa pagkaka sunod-sunod, ng NSCB. Sa layuning maipaliwanag ang estadistika sa ating mga kababayan, ang orihinal na artikulo na nasa wikang Ingles ay isinalin sa wikang Filipino ni Edward Eugenio P. Lopez-Dee, SCO VI ng NSCB. Pinasasalamatan ng mga may akda sina Candido J. Astrologo Jr, Noel S. Nepomuceno, Ruben V. Litan, Ma. Libertie V. Masculino, Simonette A. Nisperos, Sonny U. Gutierrez at. Dennis E. San Diego, Direktor, Information Technology Officer II, SCO IV, SCO IV, Information System Analyst II, SCO I at Artist/Illustrator, ayon sa pagkakasunod-sunod, sa pagtulong nila para mailathala ang artikulong ito. Ang mga punto’t pananaw na naihayag sa artikulong ito ay pawang sa mga may akda lamang at hindi mula sa NSCB at mga teknikal staff nito.

 

 

 

Pigura Bilang. 1. Bilang ng mga Overseas Filipino Workers,
1975 to 2011

fig1

Nota: 1975 – 1996 – espesyal na komputasyon na ginawa ng NSCB Technical Staff gamit ang naprosesong datos ng mga nakakontratang manggagawa mula sa POEA.

Pinagkunan: Philippine Overseas Employment Administration (POEA)

 

Pigura Bilang. 2. Paghahambing sa mga Bansang Pinupuntahan
ng mga OFW 2000 at 2010

fig2

Pinagkunan: Philippine Overseas Employment Administration (POEA

 

Pigura Bilang. 3. GDP at GNI, 2000- 2011, Constant Prices

fig3

Pinagkunan: National Statistical Coordination Board (NSCB)

 

Bubble Chart.  Bilang ng mga Landbased Overseas Filipino Workers at Pinadadala nilang Pera sa Pilipinas

 

 

 

 

Posted: 12 October 2012

Related Links

Press Releases

Announcements

Sexy Statistics
StatFocus
Statistically Speaking
 
For the Record
Media Services
Events
 
E-Newsletter
 
jobs@nscb.gov.ph
Bids, Quotations & Canvasses
Share |
             
  Email the Webmaster E-mail the webmaster Terms of Use Home • Top of Page  
 

PHILIPPINE STATISTICS AUTHORITY
PSA CVEA Bldg., East Avenue Diliman, Quezon City, Philippines
Telephone no. 462-6600 loc. 839; E-mail: info@psa.gov.ph